Všeobecné obchodné podmienky
STRESNYBOX.eu

Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe tovaru prostredníctvom stránok:
www.stresnybox.eu

Predávajúci: HOVERBOARD, s.r.o.,
sídlo: Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava
IČO: 50 270 346
DIČ: 21 20 25 30 36
IČ DPH: SK2120253036
Kontaktné údaje predávajúceho: info@stresnybox.eu
0903224126
Zodpovedná osoba predávajúceho:
(ďalej len „predávajúci“)
Ing. Neuwirth Tomáš

Kupujúcim je zákazník, ktorý nakupuje tovar na diaľku prostredníctvom stránok www.stresnybox.eu (ďalej len „kupujúci“). Kupujúci môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Podnikateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá sústavne vykonáva vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podnikateľskú činnosť a to za účelom dosiahnutia zisku.

Objednávanie tovaru

Tovar je možné vyberať a objednávať prostredníctvom stránok:
www.stresnybox.eu.

Prostredníctvom uvedených stránok sú kupujúcemu poskytnuté všetky informácie o ponúkanom tovare a kupujúci je povinný sa s uvedenými informáciami riadne oboznámiť. Fotografie tovaru uvedené na stránkach sú ilustračné, skutočná podoba tovaru sa môže líšiť od vyobrazenia na fotografii.

Objednávka, ktorú kupujúci zašle predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitostí požadované objednávkovým formulárom.

Každá objednávka musí obsahovať najmä nasledovné údaje:

PRI KUPUJÚCOM – SPOTREBITEĽOVI: meno a priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailovú adresu, výber požadovaného tovaru a počet kusov,

PRI KUPUJÚCOM - PODNIKATEĽOVI: obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, e-mailovú adresu, výber požadovaného tovaru a počet kusov.

Odoslaním objednávky kupujúci súčasne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ objednaný tovar nemôže dodať, najmä pokiaľ tovar nie je na sklade alebo z iného závažného dôvodu. O odmietnutí objednávky predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej správy a to bez zbytočného odkladu spravidla najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania objednávky kupujúcim.

Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho. Kupujúci je podľa kúpnej zmluvy povinný najmä odobrať objednaný tovar a zaplatiť kúpnu cenu tovaru. Predávajúci je podľa kúpnej zmluvy povinný najmä dodať objednaný tovar.

O potvrdení objednávky predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej správy a to bez zbytočného odkladu spravidla najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania objednávky kupujúcim.

Pokiaľ je to potrebné na riadne spracovanie alebo vybavenie objednávky, predávajúci si vyhradzuje možnosť kontaktovať kupujúceho prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky a požiadať ho poskytnutie doplňujúcich informácií.

Predávajúci zasiela tovar štandardne iba na adresu na území Slovenskej republiky. Informáciu o možnosti a podmienkach zaslania tovaru do iného štátu ako Slovenská republika poskytuje predávajúci na vyžiadanie e-mailovou správou.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred odberom alebo zaslaním tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

Kúpna cena

Kúpnou cenou tovaru a služieb sa rozumie cena uvedená pre vybraný tovar a službu na stránkach www.stresnybox.eu v okamihu odoslania objednávky kupujúcim. Kúpna cena tovaru je platne a záväzne dohodnutá potvrdením objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho. Kúpna cena tovaru bude kupujúcemu vždy potvrdená v potvrdení objednávky.

Všetky ceny tovar a služby sú udávané v eurách (€) a vrátane DPH. Predávajúci je platiteľom DPH.

Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje zmeniť ceny tovaru a služieb ponúkané na stránkach www.stresnybox.eu, pričom zmena ceny je účinná okamihom jej zverejnenia na stránkach. Potvrdené objednávky nie sú zmenou ceny dotknuté.

Všetky prípadné akciové ponuky platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie vyslovene uvedené inak.

Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledovné formy platby:

PLATBA PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB ELEKTRONICKÉHO BANKOVNÍCTVA: pri tomto spôsobe platby kupujúci uskutočňuje úhradu ceny po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho prostredníctvom služby CARDPAY od Tatra banky .

PLATBA PROSTREDNÍCTVOM BANKOVÉHO PREVODU: pri tomto spôsobe platby kupujúci uskutočňuje úhradu ceny po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho prostredníctvom bankového prevodu zo svojho účtu v prospech účtu predávajúceho

PLATBA PROSTREDNÍCTVOM VKLADU NA ÚČET PREDÁVAJÚCEHO: pri tomto spôsobe platby kupujúci uskutočňuje úhradu ceny po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho vkladom na účet predávajúceho uvedeného v objednávke

PLATBA PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY DOBIERKA: pri tomto spôsobe platby kupujúci uskutočňuje úhradu ceny po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho priamo kuriérovi zásielkovej služby InTIME priamo pri prevzatí tovaru

PLATBA PROSTREDNÍCTVOM PLATOBNÉHO TERMINÁLU: tento spôsob je možný iba priamo na prevádzke predávajúceho pre osobný odber tovaru bez objednávky

Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že úplné zaplatenie kúpnej ceny je nevyhnutnou podmienkou pre prevzatie tovaru alebo zaslanie tovaru. Kupujúci súhlasí so zaslaním elektronickej faktúry.

Všeobecné povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať len tovar v neporušenom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci technickým normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

Tovar bude vybavený slovenskými návodmi na použitie, záručnými listami, zoznamami záručných a pozáručných servisných stredísk, pokiaľ to je pre daný druh tovaru obvyklé a potrebné.

Predávajúci sa zaväzuje plniť svoje záväzky riadne, včas a s náležitou starostlivosťou. Predávajúci sa súčasne zaväzuje chrániť práva a oprávnené záujmy kupujúceho.

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky. Tovar sa pripraví na odber alebo zasiela spravidla do 2 dní od potvrdenia objednávky.

Kupujúci si môže zvoliť nasledovné formy odberu tovaru:

ZASLANIE TOVARU: pri tomto spôsobe odberu tovaru predávajúci zašle tovar kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej služby, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť IN TIME, s.r.o. .

OSOBNÉ PREVZATIE TOVARU: pri tomto spôsobe odberu si kupujúci prevezme tovar v prevádzke predávajúceho.

Ceny jednotlivých druhov zaslania o štandardné časy doručenia sú uvedené na stránkach www.stresnybox.eu a kupujúci je povinný sa s nimi oboznámiť pred zaslaním objednávky. Cena zaslania tovaru bude kupujúcemu vždy potvrdená v potvrdení objednávky.

Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu zaslania tovaru.

O pripravení tovaru na odber alebo zaslaní tovaru predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej správy.

Tovar určený na osobný odber je kupujúci povinný prevziať do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia predávajúceho o pripravení tovaru na odber. Pokiaľ si kupujúci neprevezme tovar v tejto stanovenej lehote, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy na tovar odstúpiť.

Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od predávajúceho alebo prepravcu / kuriérskej služby a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu prípadného zjavného poškodenia tovaru je kupujúci povinný uplatniť priamo u prepravcu / kuriérskej služby najneskôr do 24 hodín od prevzatia, pokiaľ to nie je možné, kupujúci neprevezme poškodený tovar od prepravcu / kuriérskej služby.Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny a prevzatím tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky tovaru zavinené prepravcom / kuriérskou službou.

Poučenie o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy
pre kupujúcich - spotrebiteľov

Kupujúci – spotrebiteľ má právo aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci - spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je najmä:

- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

Kupujúci si môže svoje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu uplatniť u predávajúceho v písomnej podobe alebo e-mailovou správou doručenou na adresu: info@stresnybox.eu s obsahom, z ktorej je jednoznačne zrozumiteľné, že odstupuje od zmluvy. Kupujúci môže využiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy umiestnený TU.

Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, musí tovar spolu s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy doručiť predávajúcemu. V oznámení o odstúpení od zmluvy kupujúci uvedie aj číslo bankového účtu na vrátenie uhradenej kúpnej ceny. Tovar musí byť spolu s oznámením doručený na adresu prevádzky predávajúceho: Kopčianska 8, 851 01 Bratislava, budova VIENNA GATE (prevádzka 2B.5) Tovar musí byť doručený úplný, vrátane obalu. Tovar nesmie byť poškodený a nesmie byť nadmerne opotrebený (t.j. opotrebený nad mieru primeranú obvyklému prehliadnutiu a vyskúšaniu funkčnosti tovaru).

Na základe platného odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu a náklady na zaslanie tovaru do výšky ceny štandardného zaslania tovaru (t.j. najlacnejšieho ponúkaného spôsobu zaslania tovaru).

Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu bol tovar kupujúcim doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru predávajúcemu.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru a náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Reklamačný poriadok pre kupujúcich - spotrebiteľov

Reklamácia tovaru kupujúcim – spotrebiteľom sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona na ochranu spotrebiteľa a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je umiestnený TU.

Osobitné ustanovenia pre kupujúcich – podnikateľov

Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok o odstúpení od zmluvy a reklamáciách sa aplikujú iba na kupujúcich spotrebiteľov. Odstúpenie od zmluvy ako aj zodpovednosť predávajúceho za vady sa vo vzťahu s kupujúcimi – podnikateľmi spravuje ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. v platnom znení t.j. Obchodným zákonníkom.

Žiadosť o nápravu / Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na adresu: info@stresnybox.eu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je:

- orgán alternatívneho riešenia sporov:

Slovenská obchodná inšpekcia:
Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
poštový priečinok 29
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27

oprávnená právnická osoba zapísaná v príslušnom zozname.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci - spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim - spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku a sporov, ktorých hodnota je vyššia ako 20 EUR.

Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušné ustanovenia právnych predpisov v platnom znení:

PRE KUPUJÚCICH – SPOTREBITEĽOV ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. t.j. Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

PRE KUPUJÚCICH – PODNIKATEĽOV ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. t.j. Obchodného zákonníka.

Predávajúci si vyhradzuje zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky, pričom zmena je účinná okamihom jej zverejnenia na stránkach.

V Bratislave dňa 24/10/2016


Porovnať 0

Žiadne produkty

Bude určené Doprava
0,00 € DPH
0,00 € Spolu

Uvedené ceny sú s DPH

Pokladňa