Poučenie o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy
pre kupujúcich - spotrebiteľov

Kupujúci – spotrebiteľ má právo aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci - spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je najmä:

  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

Kupujúci si môže svoje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu uplatniť u predávajúceho v písomnej podobe alebo e-mailovou správou doručenou na adresu: info@stresnybox.eu s obsahom, z ktorej je jednoznačne zrozumiteľné, že odstupuje od zmluvy. Kupujúci môže využiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy umiestnený TU.

Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, musí tovar spolu s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy doručiť predávajúcemu. V oznámení o odstúpení od zmluvy kupujúci uvedie aj číslo bankového účtu na vrátenie uhradenej kúpnej ceny. Tovar musí byť spolu s oznámením doručený na adresu prevádzky predávajúceho: Kopčianska 8, 851 01 Bratislava, budova VIENNA GATE (prevádzka 2B.1) Tovar musí byť doručený úplný, vrátane obalu. Tovar nesmie byť poškodený a nesmie byť nadmerne opotrebený (t.j. opotrebený nad mieru primeranú obvyklému prehliadnutiu a vyskúšaniu funkčnosti tovaru).

Na základe platného odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu a náklady na zaslanie tovaru do výšky ceny štandardného zaslania tovaru (t.j. najlacnejšieho ponúkaného spôsobu zaslania tovaru).

Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu bol tovar kupujúcim doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru predávajúcemu.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru a náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.


Porovnať 0

Žiadne produkty

Bude určené Doprava
0,00 € DPH
0,00 € Spolu

Uvedené ceny sú s DPH

Pokladňa